arrow Rozvrh hodin

Seznam zkratek předmětů

ČJ - Český jazyk a literatura AJ - Anglický jazyk M - Matematika
PRV - Prvouka IT - Inf.a komun.technologie PŘV - Přírodověda
TV - Tělesná výchova - Pracovní činnosti VL - Vlastivěda
D - Dějepis VO - Výchova k občanství F - Fyzika
CH - Chemie - Přírodopis Z - Zeměpis
HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova VZ - Výchova ke zdraví
VNJ - Německý jazyk SPV - Sportovní výchova ENV - Environmentální
INF - Informatika


rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh
rozvrh